BIODIVERSITEIT

Samenhang
De natuur is een complexe wisselwerking tussen soorten. Planten en dieren leven met elkaar in een samenhang. Geen soort staat op zichzelf. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is voor meerdere soorten. Hoe groter de soortenrijkdom op een plek, hoe veerkrachtiger het systeem. 

Eten, nestelen en schuilen
In de stad is het groen en dus de plekken waar dieren hun eten kunnen vinden, waar ze kunnen nestelen en schuilen, versnipperd. Het zijn vaak kleine op zichzelf staande eilandjes. Door het areaal van de daken in te zetten voor het vergroenen van de stad krijgt de biodiversiteit een enorme positieve impuls.

In ons systeem plaatsen we een rijkdom aan planten. Zodat de insecten en vogels er in verschillende seizoenen voedsel en nestmateriaal kunnen vinden. 

Samenwerking
Green Roof Initiative werkt samen met Bureau Stadsnatuur. We maken gebruik van elkaars expertise en zullen monitoren welke soorten zich over de daken gaan settelen. Van te voren wijzen we bepaalde soorten aan waarvan we willen dat zij op een bepaalde plek voorkomen. Dit zijn sleutelpopulaties die alleen ergens kunnen leven als alle condities goed zijn en dus aangeven hoe gezond een ecosysteem is.